Human Resource Management

Tegenwoordig spreekt men over HRM als het gaat om personeelsmanagement. HRM staat voor Human Resource Management. In dit vakgebied wordt het personeel gezien als het belangrijkste instrument binnen de onderneming. Met HRM wordt er nagedacht over de inzet, de sturing en de motiverende factoren van de werknemers binnen de organisatie. Men wil met deze manier van management bereiken dat de werknemers zich maximaal inzetten voor de organisatie. Dit houdt in dat zij meedenken met het beleid van de organisatie en zelf met creatieve oplossingen komen.

Om dit management succesvol uit te kunnen voeren in een organisatie, moet allereerst het topmanagement het belang van de menselijke factor onderkennen. Zij moet ervan overtuigd zijn dat de menselijke kwaliteiten beter benut kunnen worden. Ook moet er overtuiging komen dat het realiseren van de strategie van een organisatie staat of valt met de relatie die gelegd wordt met de kwaliteiten en de motivatie van de werknemers. Vervolgens moet er worden ingezien dat er op een professionele en planmatige wijze systemen en instrumenten worden ingezet om de menselijke kwaliteiten optimaal te kunnen benutten om de organisatiedoelstellingen te realiseren.

In dit vakgebied worden twee typen HR-instrumenten onderscheiden; harde en zachte instrumenten. Harde instrumenten doelen op de korte termijn waar vaak kwantitatief resultaat uit volgt. Voorbeelden van harde instrumenten zijn werving en selectie, functionerings- en beoordelingsgesprekken en beloningssystemen. De zachte instrumenten worden ingezet voor het bereiken van kwalitatief resultaat voor de langer termijn. Voorbeelden van zachte instrumenten zijn opleidingen en trainingen, medezeggenschap en loopbaantrajecten.